Privacyverklaring

Bescherming van jouw privacy
Sign People verwerkt jouw persoonsgegevens voor de uitvoering van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Recht of privacy
Iedereen heeft recht op privacy, daarom gaat Sign People zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw gegevens. Sign People verstrekt jouw (persoons)gegevens niet zonder jouw toestemming aan derden, tenzij hiervoor een wettelijke reden. Voor de omgang met persoonsgegevens bestaan duidelijke regels die worden voorgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming: (Link:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens)

Jouw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze gegeven hebt.

Beveiligingsmaatregelen
Sign People gaat veilig om met persoonsgegevens. Hiervoor neemt Sign People maatregelen om misbruik, verlies en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende algemene beveiligingsnormen.

Geheimhoudingsplicht
Medewerkers van Sign People hebben een geheimhoudingsplicht. Daarnaast wordt er toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. De directie houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels omtrent privacy.

Uw rechten
Als klant heb je een aantal rechten waardoor je het gebruikt van jouw persoonsgegevens door Sign People kunt controleren.

De rechten die je hebt waardoor je het gebruik van persoonsgegevens door Sign People kunt controleren zijn:

  • Recht op informatie
  • Recht op inzage
  • Recht op verbetering
  • Recht op aanvulling
  • Recht op verwijdering of afscherming

Ook kun je ons vragen jouw persoonsgegevens niet te gebruiken. Je rechten gebruik je door een schriftelijk verzoek in te dienen aan Sign People.

Uitbesteden en bewerken van persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens worden in principe niet gedeeld met derden, maar het komt voor dat wij het verwerken van jouw gegevens uitbesteden aan een externe partij. In dat geval maken wij schriftelijke afspraken over de beveiliging en geheimhouding van jouw gegevens.

Website
Wanneer je onze website bezoekt worden gegevens vastgelegd. Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meeste worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen. Sign People gebruikt persoonsgegevens die via de website worden verzameld alleen voor het doel waarmee jij ze achterlaat. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als je bijvoorbeeld een contact- of aanvraagformulier invult, gebruiken wij de ingevulde persoonsgegevens om op jouw aanvraag te reageren.

Cookies
Sign People gebruikt alleen technische en functionele cookies. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Hiermee optimaliseren wij onze website. 

Melden van persoonsregistraties
Sign People verwerkt alleen jouw persoonsgegevens als daar een grondslag voor is of als jij daar zelf toestemming voor geeft. Een grondslag is bijvoorbeeld de goede vervulling van de wettelijke en publiekrechtelijke taken. Als het nodig is, geeft Sign People de verwerking van persoonsgegevens aan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. (Link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl).

Toepasselijk recht
Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.

Wijziging Privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door Sign People te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van Sign People gepubliceerd zijn.

Meer informatie
Voor vragen over de bescherming van jouw persoonsgegevens of over je rechten, of een klacht hierover neem je contact op met Sign People via het e-mailadres: info@signpeople.nl of via het telefoonnummer (013-7620184). Wil je meer weten over privacy? Kijk dan op de website Autoriteit Persoonsgegevens (Link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl)